Inglismaal Murphy Surveys Ltd-s BIM-tehnikuna töötav Kenet Kroon uuris Middlesexi ülikoolis valminud magistritöös ehitustööliste digitaalehituse kompetentsi. Uurimistööst selgus, et praegu ei ole ehitustöölistel digitaalehituse vahendite ja lahenduste rakendamiseks piisavalt teadmisi ega ka oskusi, kuid digitaalehituse väljaõppel oleks nende igapäevatööle laiapõhjaline mõju.

Töö eesmärk oli uurida ehitustööliste kompetentsi digitaalehituse vallas. Lisaks uuriti, millised oskused ja teadmised oleksid vajalikud digitaalehituse vahendite edukaks rakendamiseks ehitustööliste igapäevatöös. Uurimistöös analüüsiti olemasolevat kirjandust, korraldati veebipõhine küsitlus, millele vastas 98 ehitusvaldkonnas tegevat inimest (sh 64% ehitusjuhid, 25% projekteerijad, 11% ).

Virtuaalreaalsus aitab ehitusprojekte ellu viia

Virtuaalreaalsuse süsteemid on tõestanud, kuidas tajutavama visualiseerimise kaudu paraneb otsustajate ja hoone kavandajate vaheline suhtlus ning seeläbi soovitud lõpptulemuse saavutamine.

Tallinna Tehnikakõrgkoolis valmis teadusuuring “Ehitusinfo mudelite visualiseerimine virtuaalreaalsuses”. Riigi Kinnisvara tellitud uuringu eesmärk oli testida virtuaalreaalsuse (VR) prille ehitusinfomudelite vaatlemisel virtuaalse reaalsuse keskkonnas. Töö käigus võrreldi erinevate toodete toimivust ja markeeriti puudused, eelised ning omavahelised erinevused.

Mõttemallid - suurim takistus projekteerimise korraldamises

Pole saladus, et ehitussektor on üks madalama tootlikkusega valdkondi, mida iseloomustavad sagedased tehnilised, esteetilised ja juhtimisprobleemid. Käesoleva artikliseeriaga püüame leida lahendust ühele suuremale probleemile: puudulikule või vigasele projektdokumentatsioonile. Artiklis esitatud ideede visualiseerimiseks illustreerime osa põhimõtteid lühikeste juhtumiuuringute abil, mis ilmuvad järjeartiklites.

2009. aastal viis MTÜ Eesti Timmitud Ehituse Tugirühm läbi küsitluse, mille käigus uuriti 78 ehitusjuhi/projektijuhi kogemusi selle kohta, millised on peamised töö jõude seismise põhjused. Kõik vastasid ühest suust, et puudused või vead projektdokumentatsioonis on kõige suurem takistus.

Ehituse intrigeeriv ettepanek

Ehituse klassifikatsioonisüsteemi loomisel vajame kiiret, asist ja konstruktiivset koostööd kõikide asjast vähegi aru saavate ehitusinseneride, ehitusmaksumust kujundavate ökonomistide ning ehitusmaterjale ja komponente tootvate inseneridega.

Virtuaalreaalsus aitab projekte ellu viia

Virtuaalreaalsuse süsteemid on tõestanud, kuidas tajutavama visualiseerimise kaudu paraneb otsustajate ja hoone kavandajate vaheline suhtlus ning seeläbi soovitud lõpptulemuse saavutamine.