Trasside Ehitus - Veetorustike, kanalisatsioonitorustike, sadeveetorustike ja drenaazitorustike ehitus

Trasside Ehitus – Veetorustike, kanalisatsioonitorustike, sadeveetorustike ja drenaazitorustike ehitus

Trasside ehitus

Teostame Trasside ehitusteenuseid.

Ehitame vee, sadevee, drenaazi ja kanalisatsiooni torustikke ning paigaldame truupe, tuletõrjevee mahuteid ning erinevaid septikuid ja õlierastussüsteeme.

 • Vee-, kanalisatsiooni-, sadevee ja drenaazitorustike ehitus
  • Septikute, kanalisatsioonimahutite ja biopuhastite paigaldus
  • Paigaldame tuletõrjevee kogumismahuteid ja veevõtukaeve
  • Ehitame ja vajadusel renoveerime hoonesiseseid vee- ja kanalisatsioonitorustikke
  • Paigaldame veemõõdukaeve, hüdrante ja kanalisatsiooni-, sadevee-, drenaazipumplaid
  • Võimalusel parandame amortiseerunud betoonist kanalisatsioonikaeve

Meie töö tulem ja eesmärk seisneb koostöös kliendiga pakkuda alati parimaid lahendusi ja teostust. Kasutame oma töödes alati keskkonnasäästlike lahendusi ning kaasaegseid, vastupidavaid ja sertifitseeritud materjale.

Torutööd puudutavad hoone veevarustust, kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme. Uute hoonete puhul on tegemist süsteemi väljaehitamisega, vastavalt ehitusprojektile. Ehitustööde käigus täidetakse ehituspäevikuid ning vajadusel koostatakse kaetud tööde aktid. Pärast ehitustööde lõppemist toimub süsteemide survestamine, kontroll ja seadistamine. Reeglina koostatakse teostusjooniseid ning kliendile antakse üle dokumentatsioonikaust, koos kõikide eelnevalt loetletud dokumentidega ja seadmete/materjalide sertifikaatidega. 

Pärast ehitustööde lõppu vajab uus süsteem korrapärast hooldamist.  Süsteemi ehitustööde ja hoolduse kvaliteedist sõltub, kui kaua aega seda ekspluateeritakse ilma suuremate remonttöödeta. Hooldamist vajavad nii torustikud, kui ka paljud seadmed – radiaatorid, hüdroforid, soojusvahetid, erinevad pumbad, termostaadid, ventiilid, sõlmed jne.  

Trasside otstarve

Trasse ehitatakse tänapäeval erinevatel otstarvetel. Levinuimad trassid on hetkel vee, sadevee, drenaaži ja kanalisatsiooni torustikud või truubid. Olulisel kohal on ka erinevad septikud, õlierastussüsteemid ja tuletõrjevee mahutid või trassid mille kaudu on ühendatud tuletõrje veevõtukohad.

Ehitame hoonesiseseid vee- ja kanalisatsioonivõrke nii eramutesse, kortermajadesse kui ka äri- ja tööstushoonetesse ning erinevatesse avalikesse hoonetesse.

Vee ja kanalisatsiooni trasside ehitus

Vee ja kanalisatsiooni trasside ehituse käigus ehitame elamute liitmuised välistrassidega, sptikute ja mahutite paigaldus on osa trasside ehitustöödest. Pumbad, pumpade paigaldus, veemõõdusõlmed, hoonesisesed torustikud ning kaevetööd miniekavaatoriga samuti meie kompetentsi. Tegeleme ka vee- ja kanalisatsiooni sisevõrkude renoveerimisega, oleme seda teinud näiteks mitmetes koolides ja lasteaedades, aga ka erinevates vanemates büroohoonete. Vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude ja torustike rajamine ning nende trasside ehitus on meie kindlustatud kvaliteetne teenuse alus.

Välistrasside ehitus

Lahtine meetod koosneb rennide kaevamisest ja torude asetamisest edasise lokaalse- või toodud pinnasega kattmisega. Kinnine meetod koosneb torustiku rajamisest ilma pinnase lahti avamata.

Kinnine meetod koosneb torustiku rajamisest ilma pinnase lahti avamata. Kinnisel meetodil torustiku rajamisel on olemas mittu erinevaid meetodeit: puurimine, läbitorge, mikrotunnel.

Lakorda Holding tegeleb välistrasside ehitamisega, tööd, mis olla kasulikuks kui korteriühistutele, suurematele ettevõttetele, nii ka eramaja omanikele Tallinnas ja väljaspool. Teostame Vee-, olmekanalisatsiooni-, sadeveekanalisatsiooni- ja drenaazitrasside ehitus kinnisel ja lahtisel meetodil

Kogemused kanalisatsiooni trasside projekteerimisel ja ehitusel ulatuvad aastasse 2009.

Kanalisatsiooni ehituses fokuseerime oma pilgu peatrassidele, majaühendustele, pumplatelete ja survekanalisatsioonile. Veetrasside ehituses seame peatrassid ja majaühendused. Drenaazi torustike ehitust pakume suurtele hooneltele, eramutlele, platsidele ning rajame kvaliteetsed sadevee ja vihma torustikud. Torustike ja trasside rajamine on üks meie ettevõtte põhifookustest aastal 2019. Lisaks kaeve- ja ehitustöödele, omame kõrget kompetentsi ka välistrasside projekteerimisel ja planeerimisel.

Tegeleb trasside kaevamise ja torude paigaldamisega, omame vajalikku kaeve ja pinnasetehnikat ning oskustöölisi. Lakorda Holding OÜ trassitööde alla kuuluvad nii drenaaž, sadeveetrass, kanalisatsiooni loomine, soojustrasside ehitamine, pumplate paigalstus, veetrasside rajamine ning septikute ja imbiväljakute paigaldus.

 

 

Ehitusartiklid