Trasside ehitus

Trasside ehitus

Teostame Trasside ehitusteenuseid.

Ehitame vee, sadevee, drenaazi ja kanalisatsiooni torustikke ning paigaldame truupe, tuletõrjevee mahuteid ning erinevaid septikuid ja õlierastussüsteeme.

• Vee-, kanalisatsiooni-, sadevee ja drenaazitorustike ehitus
• Septikute, kanalisatsioonimahutite ja biopuhastite paigaldus
• Paigaldame tuletõrjevee kogumismahuteid ja veevõtukaeve
• Ehitame ja vajadusel renoveerime hoonesiseseid vee- ja kanalisatsioonitorustikke
• Paigaldame veemõõdukaeve, hüdrante ja kanalisatsiooni-, sadevee-, drenaazipumplaid
• Võimalusel parandame amortiseerunud betoonist kanalisatsioonikaeve

Hoonete Ehitus | Peatöövõtt ja Projekteerimine | Fassaadide soojustus | Trasside Ehitus | Ehitustööd ja Projekteerimine – Üldehitustööd